ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 216
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516-2519
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารเรียน 216 เป็นอาคารเรียนหลังแรกได้รับงบประมาณ สามปีงบประมาณ มี 16 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้เป็นห้องเรียนของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และห้องสำนักงานฝ่ายบริหาร ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน และฝ่ายนโยบายและแผน