ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารเรียนมี 16 ห้องเรียน ชั้นบนใช้เป็นห้องเรียนของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และชั้นล่างใช้เป็นห้องเรียนของกลุ่มสาระภาษาไทย