ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารเรียนมี 16 ห้องเรียน ชั้นบนใช้เป็นห้องเรียนของกลุ่มสาระภาษาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นล่างใช้เป็นห้องเรียนของกลุ่มสาระวิทยาศวาตร์