โครงการสถานศึกษาพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา


เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)


http://www.suriyothai.ac.th/files/u2/suff01.jpg