แผนการจัดการเรียนรู้
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

     ตัวอย่างแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ‏

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.97 MB

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.62 MB