การนิเทศผลการดำเนินงาน
การนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน
 

      การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการ ที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้