ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารฝ่ายอำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม
(ฟอร์ม)สัญญายืมเงิน กรณีเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.44 KB 10291
(ฟอร์ม) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.22 KB 10299
(ฟอร์ม) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 10324
(ฟอร์ม) แบบขออนุญาตไปราชการ นอกเขตพื้นที่ Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 10013
(ฟอร์ม) บค 01 ใบลาป่วย ลาคลอด และลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 10046
(ฟอร์ม) ขออนุญาตยืมหลักฐานทางทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 30.55 KB 10079
(ฟอร์ม) กง 08 ค่าศึกษาบุตร ทำใหม่ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.23 KB 10204
ใบแจ้งชำระเงินของโรงเรียนจุนวิทยาคมปีการศึกษา 2/2563 ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.15 KB 10407
ใบแจ้งชำระเงินของโรงเรียนจุนวิทยาคมปีการศึกษา 2/2563 ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.33 KB 10216
ใบแจ้งชำระเงินของโรงเรียนจุนวิทยาคมปีการศึกษา 1/2563 ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.22 KB 10285
ใบแจ้งชำระเงินของโรงเรียนจุนวิทยาคมปีการศึกษา 1/2563 ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.43 KB 10199
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.22 KB 10185
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ปลาย ปีการศึกษา 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.91 KB 10455
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.81 KB 10186
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ปลาย ปีการศึกษา 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.35 KB 10392
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.26 KB 10098
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ปลาย ปีการศึกษา 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.71 KB 10142
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ต้น ปีการศึกษา 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.27 KB 10018
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ต้น ปีการศึกษา 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.38 KB 10251
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ต้น ปีการศึกษา 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.39 KB 10132
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ต้น ปีการศึกษา 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.47 KB 10191
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ต้น ปีการศึกษา 2/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.22 KB 10262
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ต้น ปีการศึกษา 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.27 KB 10099
บค 04 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.07 KB 10431
ผ 3 รายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 10337
ผ 2 แบบขออนุมัติดำเนินงาน โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 53.33 KB 10332
ผ 1 แบบเขียนงาน โครงการ กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 49.59 KB 10392
บค 03 แบบฟอร์มขอคัดสำเนา กพ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 14.56 KB 10037
บค 02 คำขอเพิ่ม-ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.46 KB 10102
บค 01 ใบลาป่วย ลาคลอด และลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 34.51 KB 10436
ธก 05 บันทึกการเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 12.91 KB 10439
ธก 04 แบบฟอร์มการขอใช้รถราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.37 KB 10160
ธก 03 บันทึกขอออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.6 KB 10268
ธก 02 บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 22.67 KB 10363
ธก 01 แบบฟอร์มร่างหนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.16 KB 10419
กง 11 หนังสือรับรองการเก็บเงินระดมทรัพย์ ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.19 KB 10460
กง 10 หนังสือแสดงความจำนงขออนุมัติผ่อนผันค่าเล่าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.24 KB 10268
กง 09 เบิกค่าเช่าบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.1 KB 10328
กง 07 ค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.36 KB 10102
กง 06 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 10258
กง 05 สัญญายืมเงิน กรณีเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.46 KB 10050
กง 04 ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 12.56 KB 10402
กง 03 ขออนุมัติเงินยืมเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 27.45 KB 10455
กง 02 กู้เงินสวัสดิการครู Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 10249
กง 01 ขอใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 22.09 KB 10212
++ คู่มือการเงินและสินทรัพย์ ปี 2557++ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.1 KB 10033
เอกสารงานนโยบายและแผนงานโรงเรียนจุนวิทยาคม
แผนปฏิบัติการงบประมาณปี2564 เล่ม 1 10012
บันทึกการให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 130.49 KB 10445
การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 353 KB 10009
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 10048
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 10036
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 20.8 KB 10396
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนจุนวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 16.32 KB 10175
เอกสารงานแนะแนว
เอกสาร สพฐ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 10177
ทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 10434
แนะแนวกับระบบการดูแล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 169.5 KB 10298
นวัตกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 10326
คู่มือครูระบบดูแลนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 10142
เข้าใจ นำไปใช้ วินัยเชิงบวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 10360
การวิเคราะห์มฐและตชว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.91 KB 10105
เอกสารกิจกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.63 KB 10080
เอกสารกิจกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 10242
เอกสารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 227.5 KB 10382
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 10233
อื่นๆ
คำสั่งเวร ก.ค. - ก.ย.58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 10200
คำสั่งเวรเวรรักษาความปลอดภัยขประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 10088
คำสั่งเวร ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 32.24 KB 10218
คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนจุนวิทยาคม ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.15 KB 10094
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานอำนวยการ ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.66 KB 10133
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.4 KB 10044
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.58 KB 10061
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.65 KB 10370
คำสั่งเวร เดือน มิถุนายน-กันยายน 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 10088
คำสั่ง 077 ซ้อมภัยพิบัติ แผ่นดินไหว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.18 KB 10366
คำสั่ง 075 - 076 คณะกรรมการโครงการอบรมคุณธรรม ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.73 KB 10326
คำสั่ง 074 คณะกรรมการอบรมผู้นำนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.91 KB 10169
คำสั่ง 056 ผ้าป่าศิษย์เก่าปี 57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.52 KB 10378
ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ Word Document ขนาดไฟล์ 95.6 KB 10094
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.62 KB 10273