ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารฝ่ายอำนวยการ
(ฟอร์ม)สัญญายืมเงิน กรณีเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 16.44 KB 48440
(ฟอร์ม) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 151.22 KB 48445
(ฟอร์ม) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 48468
(ฟอร์ม) แบบขออนุญาตไปราชการ นอกเขตพื้นที่ Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48161
(ฟอร์ม) บค 01 ใบลาป่วย ลาคลอด และลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 39 KB 48191
(ฟอร์ม) ขออนุญาตยืมหลักฐานทางทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 30.55 KB 48227
(ฟอร์ม) กง 08 ค่าศึกษาบุตร ทำใหม่ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.23 KB 48352
ใบแจ้งชำระเงินของโรงเรียนจุนวิทยาคมปีการศึกษา 2/2563 ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.15 KB 48583
ใบแจ้งชำระเงินของโรงเรียนจุนวิทยาคมปีการศึกษา 2/2563 ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.33 KB 48380
ใบแจ้งชำระเงินของโรงเรียนจุนวิทยาคมปีการศึกษา 1/2563 ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.22 KB 48439
ใบแจ้งชำระเงินของโรงเรียนจุนวิทยาคมปีการศึกษา 1/2563 ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.43 KB 48356
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.22 KB 48337
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ปลาย ปีการศึกษา 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.91 KB 48604
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.81 KB 48332
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ปลาย ปีการศึกษา 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.35 KB 48539
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.26 KB 48242
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ปลาย ปีการศึกษา 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.71 KB 48284
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ต้น ปีการศึกษา 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.27 KB 48163
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ต้น ปีการศึกษา 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.38 KB 48397
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ต้น ปีการศึกษา 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.39 KB 48275
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ต้น ปีการศึกษา 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.47 KB 48333
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ต้น ปีการศึกษา 2/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.22 KB 48405
ใบแจ้งชำระเงิน ม.ต้น ปีการศึกษา 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.27 KB 48244
บค 04 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.07 KB 48573
ผ 3 รายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 48487
ผ 2 แบบขออนุมัติดำเนินงาน โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 53.33 KB 48475
ผ 1 แบบเขียนงาน โครงการ กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 49.59 KB 48534
บค 03 แบบฟอร์มขอคัดสำเนา กพ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 14.56 KB 48184
บค 02 คำขอเพิ่ม-ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.46 KB 48245
บค 01 ใบลาป่วย ลาคลอด และลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 34.51 KB 48579
ธก 05 บันทึกการเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 12.91 KB 48591
ธก 04 แบบฟอร์มการขอใช้รถราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.37 KB 48307
ธก 03 บันทึกขอออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.6 KB 48416
ธก 02 บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 22.67 KB 48516
ธก 01 แบบฟอร์มร่างหนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.16 KB 48562
กง 11 หนังสือรับรองการเก็บเงินระดมทรัพย์ ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.19 KB 48610
กง 10 หนังสือแสดงความจำนงขออนุมัติผ่อนผันค่าเล่าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.24 KB 48418
กง 09 เบิกค่าเช่าบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.1 KB 48475
กง 07 ค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.36 KB 48242
กง 06 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 48402
กง 05 สัญญายืมเงิน กรณีเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.46 KB 48194
กง 04 ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 12.56 KB 48548
กง 03 ขออนุมัติเงินยืมเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 27.45 KB 48597
กง 02 กู้เงินสวัสดิการครู Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 48393
กง 01 ขอใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 22.09 KB 48358
++ คู่มือการเงินและสินทรัพย์ ปี 2557++ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.1 KB 48181
เอกสารงานนโยบายและแผนงาน
>แผนปฏิบัติการงบประมาณปี2564 เล่ม 1 48162
บันทึกการให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 130.49 KB 48595
การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 353 KB 48153
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 48194
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48189
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 20.8 KB 48545
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนจุนวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 16.32 KB 48322
เอกสารงานแนะแนว
เอกสาร สพฐ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 48324
ทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 48578
แนะแนวกับระบบการดูแล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 169.5 KB 48746
นวัตกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 48481
คู่มือครูระบบดูแลนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 48341
เข้าใจ นำไปใช้ วินัยเชิงบวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 48510
การวิเคราะห์มฐและตชว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.91 KB 48255
เอกสารกิจกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.63 KB 48226
เอกสารกิจกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 48385
เอกสารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 227.5 KB 48527
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 48381
อื่นๆ
คำสั่งเวร ก.ค. - ก.ย.58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 48346
คำสั่งเวรเวรรักษาความปลอดภัยขประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 48230
คำสั่งเวร ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 32.24 KB 48368
คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนจุนวิทยาคม ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.15 KB 48242
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานอำนวยการ ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.66 KB 48279
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.4 KB 48187
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.58 KB 48205
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.65 KB 48513
คำสั่งเวร เดือน มิถุนายน-กันยายน 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 48234
คำสั่ง 077 ซ้อมภัยพิบัติ แผ่นดินไหว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.18 KB 48512
คำสั่ง 075 - 076 คณะกรรมการโครงการอบรมคุณธรรม ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.73 KB 48470
คำสั่ง 074 คณะกรรมการอบรมผู้นำนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.91 KB 48317
คำสั่ง 056 ผ้าป่าศิษย์เก่าปี 57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.52 KB 48527
ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ Word Document ขนาดไฟล์ 95.6 KB 48239
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.62 KB 48418