ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งเวร ก.ค. - ก.ย.58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.73 MB 119
คำสั่งเวรเวรรักษาความปลอดภัยขประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 155
คำสั่งเวร ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 32.24 KB 218
คำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนจุนวิทยาคม ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.15 KB 487
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานอำนวยการ ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.66 KB 522
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.4 KB 1150
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.58 KB 693
คำสั่ง คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.65 KB 1574
คำสั่งเวร เดือน มิถุนายน-กันยายน 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 760
คำสั่ง 077 ซ้อมภัยพิบัติ แผ่นดินไหว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.18 KB 267
คำสั่ง 075 - 076 คณะกรรมการโครงการอบรมคุณธรรม ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.73 KB 1898
คำสั่ง 074 คณะกรรมการอบรมผู้นำนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.91 KB 1327
คำสั่ง 056 ผ้าป่าศิษย์เก่าปี 57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.52 KB 3199
ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ Word Document ขนาดไฟล์ 95.6 KB 302
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.62 KB 410
เอกสารฝ่ายอำนวยการโรงเรียนจุนวิทยาคม
บค 04 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.07 KB 389
ผ 3 รายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 330
ผ 2 แบบขออนุมัติดำเนินงาน โครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 53.33 KB 280
ผ 1 แบบเขียนงาน โครงการ กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 49.59 KB 297
บค 03 แบบฟอร์มขอคัดสำเนา กพ.7 Word Document ขนาดไฟล์ 14.56 KB 2205
บค 02 คำขอเพิ่ม-ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 399.46 KB 270
บค 01 ใบลาป่วย ลาคลอด และลากิจ Word Document ขนาดไฟล์ 34.51 KB 343
ธก 05 บันทึกการเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 12.91 KB 271
ธก 04 แบบฟอร์มการขอใช้รถราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.37 KB 2162
ธก 03 บันทึกขอออกนอกบริเวณโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.6 KB 277
ธก 02 บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 22.67 KB 345
ธก 01 แบบฟอร์มร่างหนังสือราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 23.16 KB 283
กง 11 หนังสือรับรองการเก็บเงินระดมทรัพย์ ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.19 KB 298
กง 10 หนังสือแสดงความจำนงขออนุมัติผ่อนผันค่าเล่าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 25.24 KB 307
กง 09 เบิกค่าเช่าบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.1 KB 717
กง 07 ค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.36 KB 262
กง 06 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 396
กง 05 สัญญายืมเงิน กรณีเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.46 KB 267
กง 04 ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 12.56 KB 290
กง 03 ขออนุมัติเงินยืมเงินอุดหนุน Word Document ขนาดไฟล์ 27.45 KB 7376
กง 02 กู้เงินสวัสดิการครู Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 771
กง 01 ขอใบรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 22.09 KB 286
++ คู่มือการเงินและสินทรัพย์ ปี 2557++ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.1 KB 386
เอกสารงานนโยบายและแผนงานโรงเรียนจุนวิทยาคม
บันทึกการให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 130.49 KB 1542
การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 353 KB 355
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 5451
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๖ Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 11343
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2555 Word Document ขนาดไฟล์ 20.8 KB 423
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนจุนวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 16.32 KB 392
เอกสารงานแนะแนว
เอกสาร สพฐ. RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 372
ทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 473
แนะแนวกับระบบการดูแล PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 169.5 KB 8276
นวัตกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 5755
คู่มือครูระบบดูแลนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.37 MB 442
เข้าใจ นำไปใช้ วินัยเชิงบวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 395
การวิเคราะห์มฐและตชว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.91 KB 1397
เอกสารกิจกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.63 KB 568
เอกสารกิจกรรมแนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 103936
เอกสารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคม Word Document ขนาดไฟล์ 227.5 KB 385
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 5712