ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 55 ถึง 18 พ.ค. 55 เรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2555
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 เรียนปรับพื้นฐาน 3 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยจะมีการทดสอบหลังเรียนเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการจัดห้องเรียนต่อไป
21 พ.ค. 55 ถึง 23 พ.ค. 55 เข้าค่ายอบรมคตุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 4
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนไปเข้าค่ายอบรมคุณธรรม ที่วัดป่าฝาง อ.ดงเจน จ.พะเยา
23 พ.ค. 55 ถึง 25 พ.ค. 55 เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ทุกคนไปเข้าค่ายอบรมคุณธรรม ที่วัดป่าฝาง อ.ดงเจน จ.พะเยา
14 มิ.ย. 55 ไหว้ครูประจำปี
วันไหว้ครูประจำปีของโรงเรียนจุนวิทยาคม
16 ก.ค. 55 ถึง 20 ก.ค. 55 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555

โรงเรียนจุนวิทยาคม / ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
10 ส.ค. 55 จัดกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ
จัดกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนจุนวิทยาคม ฝ่ายกิจการนักเรียน
17 ก.ย. 55 ถึง 18 ก.ย. 55 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนจุนวิทยาคม / ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
24 ก.ย. 55 ถึง 26 ก.ย. 55 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5

โรงเรียนจุนวิทยาคม/ชุดนักเรียน
24 ต.ค. 55 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
 - แต่งกายชุดนักเรียน
 - ตรวจเครืาองแตางกายทุกระดับ
 - นักเรียนพบครูที่ปรึกษา
 - ลงทะเบียนเรียนวิชาสาระเพิ่มเติม
02 พ.ย. 55 ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจุนวิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียน ลงทะเบียน เวลา 08.30 น
หอประชุมโรงเรียนจุนวิทยาคม
22 พ.ย. 55 ถึง 24 พ.ย. 55 กิจกรรม กีฬาภายใน โรงเรียนจุนวิทยาคม
กิจกรรม กีฬาภายใน(สี) โรงเรียนจุนวิทยาคม
โรงเรียนจุนวิทยาคม
04 ธ.ค. 55 จัดกิจกรรม 5 ธันวา มหาราช

โรงเรียนจุนวิทยาคม ฝ่ายกิจการนักเรียน
28 ธ.ค. 55 จัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนจุนวิทยาคม
07 ม.ค. 56 ถึง 10 ม.ค. 56 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555

24 ม.ค. 56 ถึง 26 ม.ค. 56 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
02 ก.พ. 56 ถึง 03 ก.พ. 56 สอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอบประมวลความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนจุนวิทยาคม ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
09 ก.พ. 56 ถึง 10 ก.พ. 56 สอบ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สอบประมวลความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนจุนวิทยาคม / ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
11 ก.พ. 56 ถึง 13 ก.พ. 56 รับสมัครนักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนเดิม เข้าเรียน ม.4

20 ก.พ. 56 ประกาศผล และรายงานตัวนักเรียน ม.4 ใหม่

21 ก.พ. 56 ถึง 22 ก.พ. 56 นักเรียน ม.3 และ ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2555

27 ก.พ. 56 ถึง 28 ก.พ. 56 นักเรียนชั้น ม.1 สอบปลายเรียนที่ 2/2555

27 ก.พ. 56 ถึง 02 มี.ค. 56 นักเรียนชั้น ม.2 สอบปลายเรียนที่ 2/2555

28 ก.พ. 56 ถึง 01 มี.ค. 56 สอบ Las นักเรียนชั้น ม.2

28 ก.พ. 56 ถึง 02 มี.ค. 56 นักเรียนชั้น ม.4 และ ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2555

08 มี.ค. 56 พิธีรับวุฒิบัตรนักเรียน ม.3 ,ม.6

ฝ่ายวิชาการ
11 มี.ค. 56 ประกาศผลสอบปลายภาคทุกระดับชั้น

06 เม.ย. 56 มอบตัวและลงทะเบียน นักเรียนชั้น ม.1

ชุดนักเรียน / หอประชุม ฝ่ายวิชาการ
07 เม.ย. 56 มอบตัวและลงทะเบียน นักเรียนชั้น ม.4

ชุดนักเรียน/หอประชุม ฝ่ายวิชาการ
08 พ.ค. 56 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1

09 พ.ค. 56 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4

13 พ.ค. 56 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2556

23 พ.ค. 56 ประชุมผู้ปกครองสัมพันธ์ ภาคเรียนที่ 1-2556

13 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันไหว้ครู

28 มิ.ย. 56 วันสุนทรภู่/สัปดาห์ยาเสพติด

29 มิ.ย. 56 เรียนชดเชย
ใช้ตารางวันศุกร์
01 ก.ค. 56 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ

08 ก.ค. 56 ร่วมงาน Lab school symposium

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
15 ก.ค. 56 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

ฝ่ายวิชาการ
09 ส.ค. 56 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

13 ส.ค. 56 ติดตามตรวจสอบภายในโรงเรียนจุนวิทยาคม

โรงเรียนจุนวิทยาคม
22 ส.ค. 56 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
26 ก.ย. 56 ถึง 27 ก.ย. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ชั้น ม.6)

30 ก.ย. 56 ถึง 03 ต.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้น ม. 1,2,3,4 และ 5

24 ต.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ฝ่ายวิชาการ
30 ต.ค. 56 ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 1

ฝ่ายวิชาการ
21 พ.ย. 56 ถึง 23 พ.ย. 56 กีฬาภายในโรงเรียน

โรงเรียนจุนวิทยาคม โรงเรียนจุนวิทยาคม
01 ธ.ค. 56 ถึง 14 ธ.ค. 56 กีฬากลุ่มมัธยม"ร่องช้างเกมส์"

04 ธ.ค. 56 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

18 ธ.ค. 56 ถึง 20 ธ.ค. 56 งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ

23 ธ.ค. 56 ถึง 26 ธ.ค. 56 สอบกลางภาคเรียนที่ 2

26 ธ.ค. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันปีใหม่

04 ม.ค. 57 ถึง 05 ม.ค. 57 การสอบ 7 วิชาสามัญ

16 ม.ค. 57 กิจกรรมวันครู

20 ม.ค. 57 ถึง 24 ม.ค. 57 กีฬาจุนเชื่อมใจ

23 ม.ค. 57 ถึง 25 ม.ค. 57 เข้าค่ายลูกเสือ/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญฯ

30 ม.ค. 57 กีฬาจุนข้ามห้วย

08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 การสอบ O-Net ระดับชั้น ม.3

15 ก.พ. 57 ถึง 16 ก.พ. 57 การสอบ O-Net ระดับชั้น ม.6

20 ก.พ. 57 ถึง 21 ก.พ. 57 สอบ LAS ม.2

24 ก.พ. 57 ถึง 25 ก.พ. 57 สอบปลายภาค ชั้น ม.3 และ ม.6

28 ก.พ. 57 C.W.K. Open House To ASEAN

ฝ่ายวิชาการ
03 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 สอบปลายภาค ชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5

08 มี.ค. 57 ถึง 11 มี.ค. 57 การสอบ GAT/PAT ระดับชั้น ม.6 ครั้งที่ 1

11 มี.ค. 57 ปัจฉิมนิเทศ ม.3, ม.6

20 มี.ค. 57 ถึง 24 มี.ค. 57 รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557

ฝ่ายวิชาการ
27 มี.ค. 57 ถึง 28 มี.ค. 57 อบรมการวัดผลประเมินผล

29 มี.ค. 57 ถึง 30 มี.ค. 57 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1, ม.4

02 เม.ย. 57 ถึง 03 เม.ย. 57 มอบตัวนักเรียน ม.1, ม.4

ฝ่ายวิชาการ
14 เม.ย. 57 คืนสู่เหย้าเทา- แดง

24 เม.ย. 57 ประกาศผลสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1

26 เม.ย. 57 ถึง 29 เม.ย. 57 การสอบ GAT/PAT ระดับชั้น ม.6 ครั้งที่ 2

14 พ.ค. 57 ถึง 15 พ.ค. 57 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4

16 พ.ค. 57 ปฐมนิเทศ ม2 ,3, 5 และ ม.6 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

19 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียน

29 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครอง

29 พ.ค. 57 ประกาศผลสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2

21 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
21 ส.ค. 57 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
25 ส.ค. 57 ถึง 26 ส.ค. 57 แข่งขันทักษะวิชาการ
22 ก.ย. 57 ถึง 26 ก.ย. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

31 ต.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 /2557
01 ธ.ค. 57 ถึง 13 ธ.ค. 57 กีฬากลุ่มมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา

29 ธ.ค. 57 ถึง 30 ธ.ค. 57 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
12 ก.พ. 58 ถึง 14 ก.พ. 58 เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 ก.พ. 58 เปิดบ้านจุนวิทยาคม
27 ก.พ. 58 ปัจฉิมนิเทศ ม.3, ม.6
20 มี.ค. 58 ถึง 24 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
28 มี.ค. 58 สอบคัดเลือก ม.1
29 มี.ค. 58 สอบคัดเลือก ม.4
02 เม.ย. 58 ประกาสผลสอบและรายงานตัวนักเรียน ม.1

03 เม.ย. 58 ประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรียน ม.4

08 เม.ย. 58 มอบตัวนักเรียน ม.1

09 เม.ย. 58 มอบตัวนักเรียน ม.4

14 เม.ย. 58 งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า

06 พ.ค. 58 ประชุมครูเปิดภาดเรียน

07 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศ/ลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
08 พ.ค. 58 ถึง 13 พ.ค. 58 เตรียมความพร้อม ม.1 และ ม.4
14 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศ / ลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.3
เลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม (ช่วงบ่าย)
15 พ.ค. 58 ปฐมนิเทศ / ลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้น ม.5 และ ม.6
เลือกวิชาเรียนเพิ่มเติม (ช่วงบ่าย)
11 ก.ค. 58 ถึง 12 ก.ค. 58 อบรมสภานักเรียน

03 ส.ค. 58 ถึง 06 ส.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558
21 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
05 ม.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558

วิชาการ
12 ก.พ. 59 เปิดบ้านจุนวิทยาคม

22 ก.พ. 59 ถึง 24 ก.พ. 59 สอบปลายเรียนที่ 2 ม.3, ม.6

27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ O-Net ม.3

01 มี.ค. 59 ถึง 07 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ม.1, 2, 4 และ 5

20 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559
10 พ.ค. 59 ถึง 13 พ.ค. 59 เรียนปรับพื้นฐาน

06 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ม.1 , ม.4

21 ก.ค. 59 ถึง 26 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559

29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทย

21 ก.ย. 59 ถึง 27 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

05 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 กีฬาสีภายใน 2559

26 ธ.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559

10 ก.พ. 60 ถึง 11 ก.พ. 60 กิจกรรมค่ายพักแรม
ลูกเสือ ยุวการชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
12 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 ติว O-net มัธยมศึกษาปีที่ 6

18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบ O-net มัธยมศึกษาปีที่ 6

24 ก.พ. 60 เปิดบ้านวิชาการ 2560

27 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 เฉพาะ ม.3, ม.6

27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560
08 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 สอนปรับพื้นฐาน ม.1, ม.4

12 ก.ย. 60 ถึง 14 ก.ย. 60 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/60

27 พ.ย. 60 ถึง 29 พ.ย. 60 กีฬาภายใน

19 ก.พ. 61 ถึง 20 ก.พ. 61 สอบปลายภาคที่ 2 / 2560 ม.3, 6