ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอนงค์ ซุดดิกค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางดาววิภา ละอองเอี่ยม
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ กำแพงเพชร
ครู คศ.3

นายยงยุทธ เดชะพงค์
ครู คศ.3

นางสาวอรชร ไชยมงคล
ครู คศ.2

นางพรวดี ศรีวิชัยแก้ว
ครู คศ.1

นายจิรพงศ์ สุนันต๊ะ
ครูอัตราจ้าง