ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอนงค์ ซุดดิกค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางดาววิภา ละอองเอี่ยม
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ กำแพงเพชร
ครู คศ.3

นางสาวอรชร ไชยมงคล
ครู คศ.2

นางสิรินุช ตุมแก้ว
ครู คศ.1

นางพรวดี ศรีวิชัยแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวปณัสยา ใจกว้าง
ครูอัตราจ้าง

นายจิรพงศ์ สุนันต๊ะ
ครูอัตราจ้าง