ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอนงค์ ซุดดิกค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางดาววิภา ละอองเอี่ยม
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ กำแพงเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวอรชร ไชยมงคล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางพรวดี ศรีวิชัยแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวอทิตยา จอมดวง
ครู คศ.1

นางสาวศศิวิมล อินต๊ะเนตร
ครู คศ.1

นายจิรพงศ์ สุนันต๊ะ
ครูอัตราจ้าง