กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิรภิญญา เวียงลอ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางยุพิน พรหมพิทักษ์
ครู คศ.3

นางสาวศศิธร ตันดี
ครู คศ.3

นางสาวอรอุมา กาญจนี
ครู คศ.3

นางจุฑาทิพย์ สาพันธ์
ครู คศ.3

นางอรพิน เมืองมูล
ครู คศ.3

นายพันธนิจ ฟองอินทร์
ครู คศ.2

นายกนก ใจกล้า
ครู คศ.2

นายชินโชติ บุญสิงมา
ครู คศ.3

นางสาววิไลวรรณ ขันใจ
ครู คศ.2

นางภคอร สมฤทธิ์
ครู คศ.2

นายฑีฆายุ วงศ์ปัญญา
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี แสนอ้าย
พนักงานราชการ