ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพันธนิจ ฟองอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจิรภิญญา เวียงลอ
ครู คศ.3

นางยุพิน พรหมพิทักษ์
ครู คศ.2

นางสาวศศิธร ตันดี
ครู คศ.3

นางสาวอรอุมา กาญจนี
ครู คศ.2

นายกนก ใจกล้า
ครู คศ.2

นางจุฑาทิพย์ สาพันธ์
ครู คศ.3

นางอรพิน เมืองมูล
ครู คศ.2

นางสาวอัญชลี แสนอ้าย
พนักงานราชการ