ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายดุลยวัต โวหาร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถพล วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 1
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรัญญา วรรณประโพธิ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 2
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายสัจจพจน์ โนมา
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมนฑิตา มะไหยะปี
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพกา ประชามิ่ง
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิลุบล สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายหัวหน้าห้อง
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัษิกา สมศรี
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายงานวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายอนาวินทร์ เครือปัญญา
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายงานสารสนเทศ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเอื้องพร เวียงลอ
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายงานฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายธรดล ธะนะพิมพ์
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายงานโครงการพิเศษ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทพงค์ อนุมา
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทวัส ไชยโนฤทธิ์
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายงานพัสดุ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพนธ์ สักลอ
ตำแหน่ง : ประธานฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายพีพัฒน์ โฮมภูเขียว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5