ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คู่มือการใช้สื่อประสม หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร ตันดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2561,18:32  อ่าน 717 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มรดกทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิรภิญญา เวียงลอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,19:39  อ่าน 443 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
ชื่ออาจารย์ : นางพิชญา เทพไหว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2561,12:16  อ่าน 818 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอุมา กาญจนี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,15:17  อ่าน 1104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรชร ไชยมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,16:15  อ่าน 1051 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี อัลโต แซกโซโฟน เบื้องต้น เล่ม 1
ชื่ออาจารย์ : นายสุรเดช ดอกมะลิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2560,16:33  อ่าน 967 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะ"สร้างสรรค์ภาพสวยด้วยสีไม้"
ชื่ออาจารย์ : นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,11:39  อ่าน 1684 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายมนตรี ศรีวิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2558,11:09  อ่าน 4401 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการวัสดุที่เหลือใช้ รหัส ง 20207
ชื่ออาจารย์ : นายจำนง คำมูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2558,08:31  อ่าน 1064 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร ตันดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2557,10:53  อ่าน 915 ครั้ง
รายละเอียด..