กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเชิง จันทะวงค์
ครู คศ.2

นายนคร ผ่องใส
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงลักษณา แสงเมืองเปียง
ครูอัตราจ้าง