โทษของยาเสพติด
โทษของยาเสพติด

โทษของสารเสพติด
โทษภัยต่อครอบครัว

     1. ทำลายความสุขในบ้าน ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของสมาชิกในครอบครัว เป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่าง ตามมาจนอาจทวีความรุนแรงให้ครอบครัวแตกแยก

     2. สูญเสียรายได้ของครอบครัว เนื่องจากมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากการซื้อ ยาเสพติด หรือบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติด

     3. พ่อแม่ ผู้ปกครอง ขาดที่พึ่งในยามเจ็บป่วยหรือชราภาพ

     4. ทำลายชื่อเสียงวงศ์ตระกูล และเป็นที่รังเกียจของสังคม

     5. ทำให้ครอบครัวเดือดร้อน เพราะคนในครอบครัวที่มีปัญหายาเสพติด มักจะก่ออาชญากรรม


โทษภัยต่อชุมชนและสังคม

     1. ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆในชุมชน

     2. เป็นบ่อเกิดให้ชุมชนเสื่อมโทรม สังคมถูกทำลาย

     3. ทำลายเยาวชน อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม

     4. ทำให้การพัฒนาชุมชน และสังคมในด้านต่าง ๆเป็นไปอย่างเชื่องช้า

     5. สูญเสียรายได้ของชุมชนและสังคม

     6. ทรัพย์สินของคนในชุมชนและสังคมเสียหาย เนื่องจากพฤติกรรมทางจิต ประสาท

     7. ก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุเนื่องจากฤทธิ์ของยา

     8. ก่อให้เกิดปัญหาโรคเอดส์


โทษภัยต่อประเทศชาติ

     1. บ่อนทำลายเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศชาติ

     2. รัฐบาลต้องสูญเสียกำลังเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการป้องกันปราบปรามและรักษาผู้ติดยาเสพติดจำนวนมาก

     3. สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสำหรับการพัฒนาประเทศ

     4. เพิ่มภาระการเสียภาษีของประชาชน เพราะรัฐบาลต้องนำภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

     5. การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างเชื่องช้า

     6. สูญเสียแรงงานในการปฏิบัติงานทำให้ประเทศขาดรายได้

     7. ประเทศชาติต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิ ในสายตาของชาวต่างประเทศ

     8. อาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งทางการเมืองหรือความไม่สงบระหว่างประเทศ

     9. ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อชาติอาจใช้ยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการบ่อนทำลายความมั่นคง

     10. ประเทศชาติพัฒนาไปอย่างเชื่องช้า


ที่มา http://www.uttaradit.police.go.th/ya003.html