ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรภิญญา เวียงลอ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน มรดกทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
2 ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจุนวิทยาคม
3 เอกสารประกอบการเรียน
4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1เรื่อง อาหารและสารอาหาร
5 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6